Kort 114:50 - 15:21, 12 stycznia
Kort 213:47 - 14:30, 12 stycznia