Bydgoski Squash Amatorski +400 - Luty 2023 - OPEN 5-8