Regulamin i zasady rozgrywek HARMAN Squash League

 

 1. Firmowa Liga Squasha prowadzona jest za pomocą systemu Best of 5 na stronie ligowej firmy: https://bo5.pl/harman
 2. Aby zapisać się należy dodać zgłoszenie przez stronę https://bo5.pl/harman
 3. Koordynatorem Firmowej Ligi Squasha jest Marcin Kucharski - kontakt:Marcin.Kucharski@harman.com 
 4. Przystąpienie do Ligi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rozgrywek.

 Terminy rozgrywek

 

 1. Datę i miejsce meczu ustalają sami gracz i rozgrywają mecze na samodzielnie zarezerwowanych w tym celu kortach lub na własnych stałych rezerwacjach. Nie ma określonej odgórnie godziny rozgrywania meczów ligowych. Koszt wynajmu kortu zawodnicy rozliczają pomiędzy sobą indywidualnie.
 2. Umawianie meczów może być dokonane za pomocą systemu bo5 (wyzywanie zawodników na mecz), drogą mailową, telefoniczną.
 3. Każda kolejka trwa 1 miesiąc, po zakończeniu zostaję podsumowane wyniki spotkań i przydzielone punkty.
 4. Każdego 1 dnia miesiąca startuje nowa kolejka do której trzeba się ponownie zapisać żeby wziąć w niej udział. 

Rozgrywki i punktacja

 

 1. Mecze odbywają się poprzez wyzwanie innych zawodników . Wywołać na mecz można każdego zawodnika z ligi, przy czym z danym zawodnikiem nie można rozegrać więcej niż jeden mecz ligowy w danym miesiącu.
 2. Ranking ustalany jest na podstawie sumy punktów z pięciu najlepszych meczów rozegranych przez zawodnika w każdym z ostatnich trzech miesięcy.
 3. W pierwszej kolejce każdy z zawodników ma tą sama rangę i niema ustalonego rankingu.
 4. W każdym kolejnym miesiącu ranking zostanie wygenerowany na podstawie pozycji na zakończenie poprzedniego miesiąca 
 5. Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 5’ (do 3 wygranych setów), liczenie setów do 11pkt. (do dwóch punktów przewagi)
 6. Każdy z zawodników posiada wartość punktową związaną z jego miejscem w rankingu:

  m-ce 1 –100pkt, m-ce 2 –90pkt, m-ce 3 –85pkt, m-ce 4 –80pkt, m-ce 5-8 –75pkt, m-ce 9-12 –70pkt, m-ce 13-16 –65pkt,m-ce 17-20 –60pkt, m-ce 21-24 –55pkt, m-ce 25-28 –50pkt, m-ce 29-32 –45pkt, m-ce 33-36 –40 pkt, m-ce 37-42 –35pkt, m-ce 43-48 –30pkt,m-ce 49-54 –25pkt, m-ce 55-60 –20pkt, m-ce 61-66 -15 pkt, m-ce 67-(…) –10pkt

 7. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 100% wartości punktowej przeciwnika
 8. Zawodnik pokonany otrzymuje punkty za każdy wygrany set:
  • w przypadku przegranej w stosunku 0:3 nie otrzymuje punktów,
  • w przypadku przegranej w stosunku 1:3 otrzymuje 25% wartości punktowej przeciwnika,
  • w przypadku przegranej w stosunku 2:3 otrzymuje 50% wartości punktowe przeciwnika.
 9. Przyjmujemy zasadę, że zawodnicy powinni grać mecze i nie odmawiać wyzywającym. Dlatego odmówić rozegrania meczu z wyzywającym zawodnikiem można tylko w przypadku, gdy zawodnik rozegrał lub umówił sobie już rozegranie 5 meczów, lub ewentualnie z powodu kontuzji czy choroby.
 10. Jeżeli zawodnik umówi mecz ligowy i nie pojawi się, jego przeciwnik wygrywa mecz walkowerem.
 11. Jeżeli zawodnik 3- krotnie nie pojawi się na umówione mecze, przegrywając je walkowerem, zostaje zawieszony w lidze.
 12. Ranking jest aktualizowany raz w miesiącu – 1-go dnia kolejnego miesiąca.

 

 Obsługa ligi z aplikacji

 https://blog.bo5.pl/blog/liga-umawiana/

 Aplikacje pobierz aplikację ze strony http://bo5.pl/m

Zyczymy wszystki udanej, ciekawej i pełnej wrażeń rywalizacji :)

 


 

  Rules of the HARMAN Squash League 

 

 1. The company Squash League is run with the Best of 5 system on the company's league website: https://bo5.pl/harman
 2. To sign up, please add your application via https://bo5.pl/harman
 3. The coordinator of the company Squash League is Marcin Kucharski - contact: Marcin.Kucharski@harman.com
 4. Joining the League is tantamount to accepting the Game Rules

Dates of matches
 

 1. The date and place of the match are set by the player himself and play matches on the courts reserved for this purpose or on his own permanent reservations. There is no fixed time for league matches. The cost of renting the court is settled between competitors individually.
 2. The arranging of matches can be made using the bo5 system (calling players for a match), by e-mail, by phone.
 3. Each queue lasts one month, after the end the results of the meetings and the points allocated are summarized.
 4. Every 1 day of the month starts a new queue to which you have to sign up again in order to take part in it.

Gameplay and scoring
 

 1. Matches take place through the challenge of other players. Any player from the league can be called to the game, with a player can not play more than one league game in a given month.
 2. The ranking is based on the sum of points from the five best matches played by the player in each of the last three months.
 3. In the first round, each player has the same rank and no fixed ranking.
 4. Each month the ranking will be generated based on the position at the end of the previous month
 5. The matches are played by the 'Best of 5' system (up to 3 sets won), counting sets up to 11 points. (up to two points of advantage)
 6. Each player has a point value related to his place in the ranking:

  m-ce 1 -100pkt, m-ce 2 -90pkt, m-ce 3 -85pkt, m-ce 4 -80pkt, m-ce 5-8 -75pkt, m-ce 9-12 -70pkt, sq m 13 -16 -65pkt, sq m 17-20 -60pkt, sq m 21-24 -55pkt, sq m 25-28 -50pkt, sq m 29-32 -45pkt, sq m 33-36 -40 pts , m-ce 37-42 -35pts, sq m 43-48 -30pts, sq m 49-54 -25pts, sq m 55-60 -20pts, sq m 61-66 -15 pts, m-ce 67- (...) -10 points

 7. For the winning match, the player receives 100% of the opponent's point value
 8. The defeated player receives points for each won set:
  • in the case of a loss in a ratio of 0: 3, he does not receive points,
  • in the case of a loss in the ratio of 1: 3, he receives 25% of the opponent's point value,
  • in the case of a loss in a 2: 3 ratio, he receives 50% of the opponent's points.
 9. We accept the rule that players should play matches and not refuse challengers. Therefore, refuse to play a match against a defiant player can only be in the event that the player has played or has already agreed to play 5 matches, or possibly due to injury or illness.
 10. If a player arranges a league match and does not show up, his opponent wins the match.
 11. If a competitor does not appear for 3 matches on a predefined basis, losing them by a walkover, he is suspended in the league.
 12. The ranking is updated once a month - the first day of the next month.
   

League support from the application

https://blog.bo5.pl/blog/liga-umawiana/

Download applications from the site http://bo5.pl/m

We wish you all a successful, interesting and exciting competition :)