Liga Tenisowa Oborniki Śląskie - regulamin

01.05-15.09.2023

    

 1. Celem organizacji rozgrywek  jest zapewnienie uczestnikom systematycznej rywalizacji sportowej poprzez organizację rozgrywek tenisowych i wyłonienie, w trakcie uczciwej gry, najlepszego tenisisty Obornik Śląskich w sezonie 2023.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest akceptacja niniejszego Regulaminu, zgłoszenie się do rozgrywek poprzez stronę www.bo5.pl/osirobornikislaskie  oraz opłacenie wpisowego przed rozpoczęciem rozgrywek w recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
 3. Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, oraz szkółka tenisa NP Tennis Academy, zwany dalej Organizatorem.
 4. Rozgrywki prowadzone są w Kategorii singlowej.
 5. Termin rozgrywania: 1 maj - 15 września.
 6. Zgłoszenia do rozgrywek) przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2023r.poprzez stronę www.bo5.pl/osirobornikislaskie 
 7. Organizator nie odpowiada za urazy i wypadki, które mają miejsce podczas rozgrywek.
 8. Oficjalna strona: www.bo5.pl/osirobornikislaskie .
 9. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w rozgrywkach definitywnie i nieodwołalnie rozstrzyga Organizator.
 10. Osoba wyznaczona przez Organizatora do obsługi i organizacji: Natalia Lewińska 730 101 215
 11. Rozgrywki organizowane są dla amatorów bez względu na wiek, którzy:

- nie są zawodnikami zarejestrowanymi w PZT;

- nie są trenerami / instruktorami tenisa ziemnego;

- uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą mieć pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawych na uczestnictwo w lidze

12.Rozgrywki odbywają się wg schematów załączonych do niniejszego Regulaminu.

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są na kortach tenisowych OSiRu w Obornikach Śląskich
 2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby uczestników. W grupie zawodnicy grają systemem "każdy z każdym". Ostateczny system rozgrywek organizator ustali po zakończeniu zapisów, o czym niezwłocznie poinformuje zawodników.
 3. Uczestnicy sami między sobą umawiają się na mecze, w dogodnych terminach, w danym przedziale czasowym poszczególnych rund.
 4. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT do 2 wygranych setów. W przypadku remisu w secie 6:6, o wyniku seta decyduje tie-break rozgrywany do 7 punktów. Ewentualny trzeci set rozgrywany jest jako super tie-brekiem do 10 punktów. Jeżeli zawodnicy wyrażą zgodę można rozegrać pełny trzeci set (decyzja musi zapaść przed meczem).
 5. System punktacji: wygrana 2  pkt;  przegrana 1 pkt;  walkower – 0 pkt; nierozegranie meczu - 0 pkt.
 6. Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany w zaplanowanym terminie z winy jednego z graczy, to gracz, który był gotowy do rozegrania meczu, może wpisać jego wynik jako walkower na swoją korzyść.
 7. Jeżeli mecz zostanie odwołany na mniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, zawodnik, który był gotowy do rozegrania meczu może wpisać jego wynik jako walkower na swoją korzyść. Zawodnik przegrywający mecz walkowerem jest zobowiązany do pokrycia całości za kort, jeżeli odwołanie rezerwacji tego wymaga.
 8. Za zgodą zawodnika, który był gotowy do rozegrania meczu, mecz może zostać rozegrany w późniejszym terminie, a jego wynik zostanie zweryfikowany. Jeżeli jednak nie dojdzie do rozegrania meczu, walkower zostaje utrzymany.
 9. Nie rozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym danej rundy to 0 punktów dla obydwu graczy.
 10. Mecze rozpoczęte, a niedokończone z przyczyn niezależnych (np. z powodu przekroczenia czasu wynajęcia kortu, warunków pogodowych itp.) dogrywane są od stanu, w którym mecz został przerwany, niezwłocznie w ciągu 7 dni uwzględniając nieprzekraczalny termin zakończenia danej rundy.
 11. W meczu przerwanym z powodu kontuzji, przyznaje się mecz wygrany zawodnikowi zdolnemu do gry.
  1. W przypadku spóźnienia się zawodnika na zaplanowany mecz powyżej 15 minut, zawodnik, który stawił się punktualnie, może odmówić rozegrania meczu, a wynik zapisać jako wygraną na swoją korzyść.
  2. Mecze rozgrywane są nowymi piłkami (obaj zawodnicy przynoszą na mecz hermetycznie zamknięte opakowania).
  3. Wynik meczu podaje zwycięzca na stronie www.bo5.pl/osirobornikislaskie najpóźniej 24h po rozegraniu meczu lub SMS-em pod nr 730 101 215.
  4. Gracze uczciwie sędziują własne spotkania, nie dopuszczają do niesportowego zachowania – oszukiwania, denerwowania przeciwnika, łamania rakiet, przeklinania, wyśmiewania przeciwnika, niszczenia obiektu, nieuzasadnionego przeciągania gry ponad czas określony przepisami PZT.
  5. Przerwanie meczu spowodowane sporami pomiędzy zawodnikami stanowi odstępstwo od zasad będących celem ligii i jako takie traktowane jest jako obustronny walkower lub krecz, gdy mecz przerwie jeden gracz.
  6. Bez względu na pogodę, gracze wystąpią w kompletnym stroju sportowym oraz w obuwiu sportowym przeznaczonym do gry na kortach z nawierzchni ceglanej.
  7. Zawodnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na zaplanowane spotkanie, tj. na min. 5 min przed rozpoczęciem meczu.
  8. Przygotowanie kortu do gry oraz jego sprzątnięcie po zakończeniu meczu wykonywane jest solidarnie przez obydwóch graczy. UWAGA ! przed grą i po zakończonej grze kort należy polać wodą.
  9. Opłatę za korzystanie z kortu gracze ponoszą po połowie i uiszczają niezwłocznie po zakończeniu spotkania, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  10. Podczas meczu obowiązują przepisy PZT – sędziowanie bez sędziego głównego.
 12. Wszyscy zawodnicy rozgrywając mecz bez sędziego głównego musza stosować się do poniższych zasad:

  - każdy zawodnik jest odpowiedzialny za sędziowanie po swojej stronie kortu;

  - każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu piłki od kortu (małe auty należy zaznaczyć) i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał;

  - jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast się zorientuje, że piłka była dobra to zawodnik ten traci punkt;

  - podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał;

  - ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone);

  - jeżeli zawodnik nie jest pewny, co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu       (w takim przypadku zawodnik może przejść na druga stronę siatki, aby sprawdzić ten ślad);

  - jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje się, że piłka była dobra;

  - jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa, piłkę należy powtórzyć.

  1. Zgodnie z przepisami, pomiędzy kolejnymi punktami odstęp czasowy powinien wynosić:

  - pomiędzy punktami i gemami – 20 sekund;

  - przy zmianie stron – 90 sekund;

  - pomiędzy setami – 120 sekund;

  - przerwa toaletowa – 5 minut (po zakończeniu seta oraz wcześniejszym poinformowaniu przeciwnika).

  1. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej porozumienie się zawodników podczas meczu, przed opuszczeniem kortu konieczny jest skuteczny kontakt z obsługującym w celu zgłoszenia zdarzenia. Brak zgłoszenia oznaczać będzie rezygnację z pomocy w rozwiązania problemu przez obsługującego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do powołania osoby na stanowisko Sędziego – Supervisora, którego rolą będzie rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami ligii, wynikających z sytuacji zaistniałych na korcie.
  3. Na żądanie gracza/graczy wskazany przez niego mecz może podlegać nadzorowi sędziego, wyznaczonego przez Organizatora. Żądanie zgłasza się w momencie rezerwacji meczu i podlega dodatkowej opłacie.
  4. Decyzja o wyznaczeniu sędziego, w tym osobie sędziego, należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.
  5. Odmowa przystąpienia do meczu rozgrywanego z udziałem sędziego lub niewyrażenie zgody na sędziowanie, zarówno ze strony gracza żądającego wyznaczenia sędziego, jak i przez przeciwnika, jest równoznaczna z oddaniem meczu walkowerem.
  6. Rozgrywanie meczy odbywa się bez udziału kibiców na korcie.
  7. Na zakończenie rozgrywek A organizator wręczy puchary i nagrody dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca.
  8. Wpisowe od zawodnika za uczestnictwo w rozgrywkach wynosi 60 zł. 
  9. Opłata jest jednorazowa, bezzwrotna, płatna przed rozpoczęciem rozgrywek w recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.

                         

  OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, dalej: OSiR, (adres: Józefa Poniatowskiego 22, 55-120 Oborniki Śląskie tel. 71 310 12 70, kom. +48 68 856 990)

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Kontakt z Inspektorem ochrony danych: KRP M. Zielińska i Wspólnicy sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 51a/4, 54-613 (adres e-mail: kancelaria@kancelaria-zp.pl, m.zielinska@kancelaria-zp.pl, numer telefonu 71 3741713).

  III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących placówce uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa, albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
  4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

  5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto,

  6) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

  VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

  1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  3. a) ustawowym,
  4. b) umownym,
  5. c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  6. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  7. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  8. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 
  9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.