Regulamin „DECATHLON SQUASH LIGA” w Stary Hangar

Fitness & Wellness sezon 23/24

 

§ 1

Organizator

 1. Zawody „Decathlon Squash Liga” (zwane dalej również „Zawodami”) organizowane są przez Stary Hangar Fitness&Wellness SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Toruńskiej 1, 44-100 Gliwice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice w Gliwicach, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401909, NIP: 6312643047, REGON: 242782357 (zwany dalej: „Organizatorem”).

 2. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Marek Kuczka (kontakt mailowy: manager@staryhangar.pl).

 3. Partnerem wydarzenia jest Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058 (zwana dalej: „Organizatorem”).

§ 2

Cel Zawodów

 1. Celem Zawodów jest popularyzacja gry w squasha jako formy aktywnego wypoczynku.

§ 3

Termin i miejsce Zawodów

 1. Zawody odbywają się w klubie Stary Hangar Fitness&Wellnes w Gliwicach, przy ul. Toruńska 1, 44-100 Gliwice.

 2. Zawody odbywają się od dnia 2.10.2023 r. do 31.03.202. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zawodów.

§ 4

Stosowane zasady squasha

 1. Liga rozgrywana jest w systemie Best of Five – konieczne założenie konta i pobranie aplikacji na smartfon. Link do strony: https://bo5.pl/staryhangar

 2. W Decathlon Squash Liga mogą brać udział wszyscy zawodnicy bez ograniczeń wiekowych. Każdy z uczestników ligi przystępując do niej oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia rywalizację sportową i nie będzie miał roszczeń względem klubu w przypadku uszczerbku na zdrowiu, powstałym podczas rozgrywek.

 3. Liga jest rozgrywana w kategorii Mężczyzn i Kobiet. Rywalizacja odbywa się tylko i wyłącznie na kortach w klubie Stary Hangar Fitness&Wellness. Rozegranie meczu ligowego na innym korcie w innym klubie nie będzie brane pod uwagę, a zawodnicy którzy dopuszczą się takiego naruszenia zostaną automatycznie wykreśleni z ligi.

 4. Minimalna liczba graczy w każdej grupie to 5 osób. Grupy w lidze to:

 • Grupa A,B,C,D,E,F , przyjmując iż grupa A to grupa najmocniejsza, a grupa F najsłabsza.

Maksymalna liczba zawodników we wszystkich grupach to 60 osób

 1. W każdej kolejce gracze rozgrywają mecz z każdym rywalem w swojej grupie.

 2. Za pomocą aplikacji bo5 ustawiają swoją dyspozycyjność widoczną przez pozostałych graczy w grupie.

 3. Wpisowe za udział lidze wynosi 100 zł lub 30 zł (pracownicy Decathlon znajdujący się na licie zatwierdzonej przez koordynatora ligi) – płatne w recepcji klubu przed 1 meczem. Brak uiszczenia opłaty wpisowej uniemożliwi grę w lidze. Gracze rozgrywając mecze ligowe są zobowiązani do dokonywania opłat za korzystanie z kortów zgodnie z cennikiem klubu i w godzinach otwarcia klubu.

 4. Dla Każdego uczestnika przewidziana jest koszulka sportowa, którą otrzyma po wpłaceniu wpisowego podczas trwania zawodów.

 5. Terminy meczów zawodnicy ustalają między sobą.

 6. Czas trwania jednej rundy/kolejki to miesiąc.

 7. Rozgrywki systemem do trzech wygranych setów best of five.

 8. Rozstawienie w grupach na podstawie: deklaracji zawodnika lub wyników z poprzednik edycji ligi.

 9. W przypadku nie zadeklarowania się zawodnika , przydział do grupy będzie losowy.

 10. Po zakończonej kolejce dwóch najlepszych Zawodników z każdej grupy (oprócz grupy pierwszej) awansuje do wyższej grupy, a dwóch ostatnich spadnie do niższej (z wyjątkiem grupy najniższej). Wyjątkiem są sytuacje, kiedy liczba zawodników w grupach się zmienia. Wtedy liczba osób awansujących, bądź też spadających może ulec zmianie, decyzje podejmuje organizator.

 11. W przypadku posiadania równej liczby punktów przez dwóch graczy, liczy się liczba wygranych meczów, następnie liczba wygranych setów, a następnie bilansu małych punktów, bezpośredni pojedynek.

 12. Jeśli w momencie zakończenia rundy nie zostanie wpisany wynik i nie będzie kontaktu z którymkolwiek z zawodników nie przyznaje się punktów.

 13. W sezonie zostanie rozegranych 6 kolejek.

 14. Najlepszym zostaje zawodnik, która po ostatniej kolejce będzie liderem rankingu.

 15. Osoby, które w trakcie sezonu chcą zapisać się do Decathlon Squash Liga są dopisywane w ramach możliwości do grupy, która odpowiada ich poziomowi lub słabszej, ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 16. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

 17. Przystąpienie do Decathlon Squash Liga jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu.

 18. Punktacja do rankingu jest liczona w następujący sposób: Po rozegraniu kolejki za 1. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 500 pkt., 2. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 495 pkt. 3. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 490 pkt. itd., gdzie każde następne miejsce jest punktowane o 5 pkt. mniej, a grupy są ustawione alfabetycznie od A do ostatniej grupy (przykładowo: 1 miejsce w grupie B równoznaczne jest z 6 miejscem w grupie A w przypadku gdy w grupie A brało udział 5 zawodników).

 19. Rozstrzyganie Walkowerów i sytuacji spornych itp.:

 1. W przypadku gdy dwóch zawodników umówi się na rozegranie meczu ligowego na konkretny dzień i jeden z nich odwoła, zrezygnuje tego samego dnia, którego miał się odbyć pojedynek lub po prostu nie dojedzie bez podania przyczyny, wtedy drugi zawodnik może zażądać walkowera i go otrzyma lub może też dać kolejną szansę pierwszemu zawodnikowi. W przypadku problemów między stronami najlepszym dowodem będzie email lub sms potwierdzający zaistniałą sytuację.

 2. Inny przypadek, to sytuacja w której dwóch zawodników nie może znaleźć wspólnego terminu na rozegranie meczu przez 2 tygodnie. Niestety w takim przypadku potrzebna jest wspólna dobra wola, ponieważ nawet mediacje organizatora mogą się okazać nieefektywne. Gdy nic nie pomaga wtedy rozwiązaniem jest ostateczny termin dla takich zawodników tzn. 7 rano w ostatni dzień roboczy rozgrywanej rundy. Zawodnik który się nie stawi na korcie lub nawet nie wyrazi chęci stawienia się poddaje mecz walkowerem. Takie problemy muszą być wcześniej zgłoszone organizatorowi ligi na mail manager@staryhangar.pl

 3. W przypadku gdy zawodnik odnoszący kontuzję rozegrał mniej niż połowę meczy wtedy wszystkie mecze oddaje walkowerem łącznie z tymi które udało mu się rozegrać i zostaje zawieszony w danej lidze do wyleczenia kontuzji. Jeżeli zaś rozegrał minimum połowę meczy wtedy tylko pozostałe mecze są poddawane walkowerem i jego wynik jest liczony normalnie.

 4. W przypadku, gdy zawodnik zgłasza swoją absencję na lidze w danym miesiącu/miesiącach to po powrocie wraca do ligi w której był lub do ligi do której spadł/awansował, jeżeli taka sytuacja zaistniała w trakcie jego absencji.

 5. Wszelkie pozostałe spory i kwestie nie ujęte w regulaminie Decathlon Squash Ligi rozstrzyga organizator. Osoba koordynująca z ostatecznym głosem decyzyjnym to Marek Kuczka – Manager Stary Hangar Fitness&Wellness.

 6. W sprawach nieuregulowanych w § 4 powyżej odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy gry w squasha stosowane przez Polski Związek Squasha

 7. Podczas Zawodów obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji.

§ 5

Nagrody

 1. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez głównego patrona ligi markę: Decathlon Polska w tym bon o wartości 1000 zł na dowolne zakupy w sieci sklepów Decathlon Polska.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Zawodów jest Organizator.

 2. Regulamin Zawodów będzie traktowany jako zaakceptowany przez Zawodnika z chwilą złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Zawodnika lub przez rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika , o ile taka akceptacja jest wymagana. Przetwarzanie danych osobowych Zawodników , rodziców lub opiekunów prawnych Zawodników będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 3. Zawodnicy , rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu Zawodnika oraz w imieniu własnym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych Zawodnika przez Organizatora zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu umożliwienia publicznego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 4. Zawodnik , rodzic/opiekun prawny Zawodnika mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak też danych osobowych Zawodnika, na przetwarzanie których wyraził zgodę, jak również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Zawodnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Zawodnicy, rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu Zawodnika oraz w imieniu własnym wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków i wizerunków dzieci w internecie poprzez umieszczenie fotografii, filmów i wyników Zawodów. Zgoda, o której mowa zdaniu poprzednim, znajduje się w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 6. W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Zawodników , odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu (np. firmy medyczne współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu zawodów sportowych), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Organizatora, np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Informacje bieżące dotyczące Zawodów będą podawane przez Organizatora.

 2. Podczas trwania Zawodów wszystkich Zawodników obowiązuje także regulamin obiektu, w którym odbywają się Zawody.

 3. Każdy Zawodnik jest zobowiązany do znajomości postanowień niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Zawodników.

 5. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie obejmuje, wszelkie wiążące decyzję będą podejmowane przez Organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA

 

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że: 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest Organizator, czyli Stary Hangar Fitness&Wellness z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Toruńskiej 1, 44-100 Gliwice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice w Gliwicach, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401909, NIP: 6312643047, REGON: 242782357 (zwany dalej: „Organizatorem”).

 2. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby Administratora bądź poprzez adres e-mail: manager@staryhangar.pl.

 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji umowy wynikającej z zaakceptowanego Regulaminu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

 2. dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Organizatora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, do momentu cofnięcia zgody;

 3. obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 1. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Administratora np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe, podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Spotkania lub uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu, kancelarie prawne.

 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 3. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w sklepie Decathlon organizującym Spotkanie lub wysyłając maila na adres: manager@staryhangar.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 4. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Sprzeciw względem wykorzystania przedmiotowych danych osobowych lub ich nieprzekazanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy tj. z zaakceptowanego Regulaminu Spotkania i w efekcie brakiem możliwości udziału w Spotkaniu organizowanym przez Organizatora.Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania moich danych przez Stary Hangar

__________________________________

(data i czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem zawodów “Decathlon Squash Liga” i go akceptuję.

Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka na portalach internetowych Organizatora i Partnera zawodów w celach promocyjnych wydarzenia sportowego.

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

 

............................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

w ww. Zawodach, tj. Decathlon Squash Liga organizowanych przez Stary Hangar Fitness&Wellnes sp. z o.o., na moją odpowiedzialność. W związku z powyższym zrzekam się prawa dochodzenia od Organizatora lub innych osób współpracujących z Organizatorem przy przeprowadzeniu Zawodów roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem dziecka w Zawodach.

Jednocześnie oświadczam, iż brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa mojego dziecka w Zawodach sportowych.

 

......................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest spółka Stary Hangar Fitness&Wellness z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Toruńskiej 1, 44-100 Gliwice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice w Gliwicach, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401909, NIP: 6312643047, REGON: 242782357 (zwany dalej: „Organizatorem”).

 

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby administratora.

Przekazane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. realizacji umowy wynikającej z zaakceptowanego Regulaminu ZAWODÓW SPORTOWYCH DECATHLON SQUASH LIGA - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

 2. marketingowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, do momentu cofnięcia zgody;finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora , do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Administratora np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z Organizatorem wysyłając maila na adres: manager@staryhangar.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Przekazanie przez Państwa danych osobowych dzieci, będących pod Państwa opieką jest w pełni dobrowolne. Sprzeciw względem wykorzystania przedmiotowych danych osobowych lub ich nieprzekazanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy i w efekcie brak możliwości udziału w Zawodach sportowych organizowanych przez Stary Hangar.

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania tych danych przez Stary Hangar.

 

 

……………………………………………….

(data i czytelny podpis)