Kort 316:14 - 18:40, 6 stycznia
Kort 311:58 - 15:20, 6 stycznia