Kort 721:37 - 1:00, 27 stycznia
Kort 718:00 - 21:00, 26 stycznia