Kort 710:49 - 16:49, 12 stycznia
Kort 79:38 - 18:38, 11 stycznia